Billedet på sidehoved
  • Haldum-Hinnerup Skolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Haldum-Hinnerup Skolen

§1

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Alle har stemmeret.

Stk. 2. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke overvære sager vedrørende enkeltpersoner.

 

§2

Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges ved forskudte valg, der afholdes én gang om året.

Stk. 2. I lige år vælges 4 forældre for en 2-årig periode, og i ulige år vælges 3 forældre for en 2-årig periode. Valgperioden begynder 1. august.

Stk. 3. Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Stk. 4. Valg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter sker som fastsat i skolestyrelsesvedtægten.

 

§3

Skolebestyrelsen vælger på sit første møde formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 2. Valget af formand og næstformand gælder for 1 år.

 

§4

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Kredsen af mødedeltagere kan i øvrigt ikke udvides.

 

§ 5

Skolebestyrelsen indkaldelser stedfortræder, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i mere end to på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder.

 

§6

De ordinære møder fastlægges for et halvt år ad gangen.

Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet denne dagsorden til medlemmerne med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

 

§7

Skolebestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden, eller når 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.

Stk. 2. Formanden indkalder til ekstraordinært møde med et varsel på mindst 10 hverdage.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

 

§8

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

Stk. 3. Ved forfald sendes afbud til skolelederen.

 

§ 9

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved fortsat stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 10

Formanden kan af bestyrelsen bemyndiges til at behandle sager, og formanden kan behandle presserende sager, der forelægger på det førstkommende møde.

 

§11

Formanden leder skolebestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som på mail udsendes til godkendelse indenfor 3 dage af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Hvis der er væsentlige indsigelser til referatet, tages det op til godkendelse på næste møde.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse.

 

§12

Ændring af forretningsorden kan kun ske på et ordinært skolebestyrelsesmøde. Skriftligt ændringsforslag skal udsendes med dagsordenen.

Stk. 2. Denne forretningsorden er godkendt den 17/9 2013.